Opći akti i odluke kojima se utječe na interese korisnika

Odluka o općinskim porezima Općine Novo Virje /2017 8 1061/
Odluka o komunalnoj naknadi /2016 15 1918/
Odluka o vrijednosti obračunske jedinice - boda (B) za izračun visine komunalne naknade /2016 15 1920/
Odluka o komunalnom redu na području Općine Novo Virje /2003 5 345/
Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Novo Virje /2004 7 573/ , /2013 6 630/
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada /2004 7 575/
Odluka o donošenju prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem /2006 12 1606/ , /2009 5 551/
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Novo Virje /2015   16 2075/
Odluka o dimnjačarskoj službi na području Općine Novo Virje /2008 170/
Odluka o uređenju prometa na području Općine Novo Virje /2008 8 1111/
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Novo Virje /2017   20 2837 /
Odluka o držanju kućnih ljubimaca i načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Novo Virje /2010 3 206/
Odluka o pomoći za novorođeno dijete na području Općine Novo Virje /201 3 208/
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Novo Virje /2016 15 1921/
Odluka o upravljanju grobljem na području Općine Novo Virje /2010 15 1603/
Odluka o utvrđivanju cijena usluga na groblju na području Općine Novo Virje /2011 9 978/ , /2012 8 690/
Odluka o vrijednosti jediničnog iznosa za položajne zone na području Općine Novo Virje /2011 12 1306/
Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi na području Općine Novo Virje /2011 12 1307/
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na Području Općine Novo Virje /2013 13 1254/
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Novo Virje /2014 409/
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Novo Virje /2015 11 1007/
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Novo Virje /2015 14 1643/
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Novo Virje /2017 20 2841/

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem /2017 421/

 

Ispis   E-mail