JAVNI POZIV - edukacije, stručno osposobljavanje i seminari poljoprivrednih proizvođača

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi (''Narodne novine'' broj 118/18), članka 45. Statuta Općine Novo Virje (''Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'' broj 6/13. i 3/18) i točke III. i IV. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Novo Virje za 2019. godinu KLASA: 320-01/18-01/08, URBROJ: 2137/22-18-1, od 19. prosinca 2018. godine općinski načelnik Općine Novo Virje raspisuje

JAVNI POZIV - edukacije, stručno osposobljavanje i seminari poljoprivrednih proizvođača

Preuzmite obrasce:

Izjava
Obrazac zahtjeva - subvencioniranje edukacije, poljoprivrednih proizvođača i seminari
Izjava PDV - subvencioniranje edukacije, stručnog osposobljavanja i seminari


Ispis   E-mail